Return
Back
Objects
Dimensions
35,3х22
Number
КП 79314
Persons
Vera Komissarzhevskaya (Fund creator)
Vsevolod Meyerhold